Piotr Voelkel

Założyciel Grupy Kapitałowej VOX oraz Uniwersytetu Humanistycznego SWPS

Jest założycielem Grupy Kapitałowej Vox – firm z branży budownictwa, wykończenia i aranżacji wnętrz, współtwórcą Concordia Design – centrum designu i kreatywności w Poznaniu, założycielem Fundacji Vox-Artis Promocji Polskiej Sztuki Współczesnej oraz prezesem Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, którego kolekcja współtworzy stałą ekspozycję sztuki współczesnej w poznańskim Muzeum Narodowym. Jest współwłaścicielem Collegium Da Vinci w Poznaniu, Zespołu Szkół Da Vinci: szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum akademickich oraz Uniwersytetu Humanistycznego SWPS, który łączy badania z edukacją, aktywnie uczestniczy
w zmianie społecznej i realnie wpływa na jakość życia. Jest mecenasem wielu projektów kulturalnych i edukacyjnych. W 2014 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji polskiej przedsiębiorczości oraz za osiągnięcia w działalności społecznej.

 

Piotr Krasiński

Zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Edukacji i Nauki

Zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Edukacji i Nauki od 2021 r., odpowiedzialny m.in. za nadzór nad realizacją projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wspierających współpracę biznesu z nauką i komercjalizacje wyników badań naukowych,
w tym również we współpracy z Porozumieniem Akademickich Centrów Transferu Technologii. Od 2020 do 2021 r. odpowiedzialny za wspieranie rozwoju kompetencji przedsiębiorców w ramach projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jako zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr
w Przedsiębiorstwach w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W latach 2012-2012 kierował Działem Rozwoju Kadry Naukowej w Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju. DRK wspierał m.in. młodych naukowców w ramach Programu LIDER oraz szkolnictwo wyższe w ramach kilkunastu konkursów ogłoszonych w PO WER - zarówno studentów, jak i doktorantów oraz kadrę uczelni.

 

Katarzyna Kaczkowska 

Zastępca Dyrektora Departamentu w Instytucji Zarządzającej Programem Inteligentny Rozwój 2014-20.

Jest Zastępcą Dyrektora Departamentu w Instytucji Zarządzającej Programem Inteligentny Rozwój 2014-20, a w przyszłości również programem Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-27. Od kilkunastu lat zajmuje się przygotowaniem i zarządzaniem programami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, wspierającymi innowacje, badania i rozwój oraz konkurencyjność małych i średnich firm. W swoich zadaniach skupia się na projektach strategicznych, instrumentach finansowych, inteligentnej specjalizacji oraz współpracy międzynarodowej, w szczególności w obszarze nauki. 

 

Aneta Zielińska-Sroka

Zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji i Marketingu, Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Z funduszami UE związana od 2006 roku. Koordynuje współpracę z mediami i proces obsługi klienta, prowadzi spotkania, szkolenia, warsztaty, webinaria dla wnioskodawców PARP w zakresie oferty produktowej. Specjalizuje się w obszarze działań konkursowych wdrażanych przez PARP w ramach krajowych Programów Operacyjnych.

 

Anna Masek

Profesor Politechniki Łódzkiej

Doktor habilitowany w zakresie technologii polimerów, obecnie zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Jest kierownikiem zespołu badawczego nagrodzonego w konkursie Łódzkie Eureka, który zajmuje się biokompozytami oraz analizą procesów starzenia. Kieruje unikalnym na skalę krajową laboratorium do starzenia materiałów polimerowych. Opracowane przez prof. Annę Masek rozwiązania mają wpływ na globalną ochronę środowiska naturalnego (w tym wdrażanie wysoce ekologicznych biomateriałów polimerowych z kontrolowanym czasem degradacji po skończonym czasie eksploatacji). Jest współautorką wielu patentów i zgłoszeń patentowych, 15 rozdziałów w monografiach, ponad 100 artykułów, w tym 80
w międzynarodowych czasopismach o wysokim współczynniku oddziaływania (IF). 

 

Agnieszka Sznyk

Prezes INNOWO, Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

Ekspert ds. spraw zrównoważonego rozwoju i rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństwa. Od lat związana ze środowiskiem NGO, pracowała także dla WWF. Członek Grupy Koordynującej przy European Circular Economy Stakeholder Platform oraz inicjatywy Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Komitetu Społeczno-Gospodarczego. Ekspert grupy roboczej ds. gospodarki obiegu zamkniętego Krajowej Inteligentnej Specjalizacji przy Ministerstwie Rozwoju. Inicjatorka
i koordynatorka Polish Circular Hotspot – platformy, mającej na celu podejmowanie działań i łączenie różnych grup interesariuszy na rzecz zmian cyrkularnych w Polsce. W ramach Polish Circular Hotspot pracuje nad wprowadzaniem innowacyjnych, kompleksowych, praktycznych i skalowanych rozwiązań we wszystkich sektorach gospodarki. Współpracuje z firmami przy wypracowywaniu strategii transformacji modeli biznesowych w kierunku cyrkularnym. Jest inicjatorką i koordynatorką międzynarodowego projektu Circular Week, czyli kampanii edukacyjnej mającej na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zrównoważonej produkcji
i konsumpcji. Realizuje liczne projekty we współpracy z samorządami lokalnymi na rzecz implementacji strategii cyrkularnych dla miast.

 

Marek Ulman

Koordynator Obszaru Instrumentów Kapitałowych Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przy Związku Banków Polskich

Praktyk z szeroką wiedzą w zakresie budowania ekosystemu funduszy kapitału zalążkowego, oceny potencjału podmiotów dokonujących inwestycji kapitałowych w spółki znajdujące się na wczesnych etapach rozwoju, opłacalności projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich oraz bogatym doświadczeniem
z zakresu finansowania dłużnego i kapitałowego projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem m. in. instrumentów finansowych programów ramowych Unii Europejskiej.

 

 

Dariusz Kras

Presales - Konsultant ds. systemów ERP, OPTeam S.A

Presales ERP w zakresie rozwiązań produkcyjnych w firmie OPTeam S.A. Od ponad 15 lat zajmuje się  wdrożeniami, głównie systemów do zarządzania produkcją. Wiele lat pracował nad rozbudową oraz wdrożeniami sytemu wspomagającego zarządzanie produkcją, który został zakupiony przez dużą firmę informatyczną i obecnie jest to moduł włączony do oprogramowania tej firmy. Po sprzedaży systemu do zarządzania produkcją brał czynny udział w jego rozwoju, promocji, szkoleniach oraz wdrożeniach głównie jako kierownik projektu, team leader.

 

Dorota Toczyska

Dyrektor Działu Komunikacji i Marketingu Strategicznego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Z NCBR związana od początku 2015 roku. Pełniła m.in. funkcję zastępcy dyrektora Działu Koordynacji i współpracy z Ekspertami. W czasie wieloletniej pracy w Centrum odpowiadała m.in. za proces oceny wniosków o dofinansowanie, przygotowanie dokumentacji konkursowych, szkoleń dla ekspertów, wnioskodawców i beneficjentów. Koordynowała i prowadziła cykl webinarów NCBR online oraz NCBR dla firm. Doświadczenie zawodowe zdobywała także pracując w sektorze bankowym. Absolwentka studiów z zakresu bankowości, zarządzania i marketingu oraz studiów podyplomowych z audytu i kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Jacek Gralewski

Dyrektor Działu Badań i Rozwoju Grupy Pietrucha

Dyrektor ds. badań i rozwoju w firmie Grupa Pietrucha, gdzie kieruje badaniami oraz rozwojem produktów z zakresu inżynierii lądowej i wodnej, a także pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Organizacji i Zarzadzania Politechniki Łódzkiej. Doradca w Łódzkiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz członek Rady Naukowej Instytutu Włókiennictwa w Łodzi, wchodzącego w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz. Współpracuje z Universite de Compiegne we Francji
w zakresie programu Erasmus i Erasmus oraz z Centrum Biomechaniki i Bioinżynierii, w którym prowadzi badania naukowe w dziedzinie adhezji tkanek do materiałów protetycznych. W firmie W4E Centrum Energii Wiatrowej na terenie Technoparku Łódź wdrożył oprogramowanie do projektowania farm fotowoltaicznych oraz zaprojektował mobilne autonomiczne urządzenie do pomiarów wietrzności niezbędnych do weryfikacji lokalizacji w celu budowy farm wiatrowych. Jest autorem i/lub współautorem 7 patentów oraz 4 wzorów użytkowych, a także autorem wielu opinii o innowacyjności produktowej, procesowej i organizacyjnej.

 

Łukasz Kaczmarek

Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej

Ukończył międzynarodowe studia menadżerskie w zakresie Master of Science in Science and Technology Commercialization (MSSTC) realizowane na podstawie wyłącznej licencji przyznanej Uniwersytetowi Łódzkiemu przez University of Texas w Austin w USA. Jest współzałożycielem firmy spin-off Advanced Graphene Products SA zajmującej się produkcją i modyfikacją wielkopowierzchniowego grafenu. Pełni także funkcję Prodziekana ds. Rozwoju Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej oraz Dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałowej. Był pełnomocnikiem Rektora ds. innowacji w zakresie uczestnictwa Politechniki Łódzkiej w międzynarodowym konsorcjum Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (KIC – Knowledge and Innovation Community) w obszarze „Raw Materials”.  

 

Marzena Zdyrko-Woźniak

Radca prawny

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu (nr wpisu 2655), właściciel Kancelarii Prawnej świadczącej pomoc prawną dla biznesu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego a także studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz studiów podyplomowych z prawa własności intelektualnej ukończonych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Członek Komisji ds. Promocji zawodu, komunikacji i mediów w OIRP we Wrocławiu, szkoleniowiec. Specjalizacja: prawo handlowe (zakładanie spółek, przekształcenia, aporty, wydzielanie ZCP – ów) prawo umów (opiniowanie i sporządzanie) własność intelektualna (znaki towarowe, wzory przemysłowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji).

 

Michał Andrysiak

Dyrektor Centrum Biznesowego w Łodzi BNP Paribas Bank Polska S.A.

Jestem absolwentem Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Praktykiem w dziedzinie bankowości przedsiębiorstw. Od 18 lat współpracuję i pomagam rozwijać biznes małym i średnim przedsiębiorcom. Pasjonacko interesuję się wpływem człowieka na zmiany klimatu i zmniejszenie się bioróżnorodności na naszym globie. Polecam się do kontaktu jeśli planują Państwo inwestycje, zwłaszcza związane z transformacją energetyczną.

 

Michał Tylman

Dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A

Doktor nauk technicznych w dziedzinie inżynieria chemiczna, absolwent Politechniki Łódzkiej na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska oraz studiów podyplomowych Turbiny Gazowe i Układy Gazowo-Parowe na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W latach 2014-2019 adiunkt
w Katedrze Termodynamiki Procesowej Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechniki Łódzkiej. Od czterech lat pracownik PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Od styczna 2021 odpowiedzialny za obszar Rozwoju i Innowacji PGE GiEK S.A. jako dyrektor departamentu. Współautor publikacji oraz patentów
w dziedzinie inżynierii chemicznej i procesowej.

 

 

Piotr Zakrzewski

Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Na stanowisko Zastępcy Prezesa powołany 27 stycznia 2020 roku. Doktor nauk społecznych, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja administracja publiczna). W latach 2016-2020 zastępca dyrektora Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności w Urzędzie Patentowym RP, gdzie odpowiadał za realizację przedsięwzięć i projektów systemowych oraz opracowywanie materiałów mających na celu upowszechnianie wiedzy
o własności intelektualnej. Autor kilkunastu publikacji z zakresu systemów politycznych (dotyczących m. in. funkcjonowania rządów mniejszościowych w III Rzeczypospolitej, instytucji weta ustawodawczego, dylematów wokół większości parlamentarnej, a także współautor tłumaczenia Konstytucji Kenii), jak również ochrony własności intelektualnej (zarządzanie IP, prawo autorskie w szkolnictwie wyższym, zagadnienia komercjalizacji i transferu technologii). Prowadził liczne szkolenia oraz zajęcia na studiach podyplomowych adresowane do różnych środowisk, w tym pracowników naukowych i przedsiębiorców, na temat ochrony i zarządzania dobrami niematerialnymi w organizacji. Od 2013 roku wykładowca w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Słuchacz kursu "Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej” na Wydziale Teologicznym UKSW. Interesuje się duchowością i życiem św. Ignacego Loyoli.

 

Joanna Kupka

Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacyjności i Komunikacji w Urzędzie Patentowym RP

Od 2012 r. zatrudniona w Urzędzie Patentowym RP, aktualnie jako zastępca dyrektora Departamentu Innowacyjności i Komunikacji. Zaangażowana w organizację działań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w zakresie ochrony własności intelektualnej, w tym w ramach projektów krajowych i międzynarodowych. Od 2016 r. – członek Komitetu Budżetowego Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). W latach 2008-2011 główny specjalista we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. W latach 1999-2008 pracownik Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Regionalna Instytucja Finansująca), odpowiedzialny za organizację wielu przedsięwzięć szkoleniowych i informacyjnych (np. International Small Business Congress), ponadto akredytowany konsultant doradzający osobom podejmującym działalność gospodarczą oraz MŚP, jak uzyskać wsparcie w ramach programów pomocowych, koordynator mazowieckiej sieci punktów konsultacyjno-doradczych oraz kierownik wydziału dotacji inwestycyjnych. Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu realizacji projektów unijnych, a także ochrony własności intelektualnej.

  

Adam Kostrzewa

Prezes Zarządu Akces NCBR sp. z o.o.

Moje doświadczenia to ponad 20 lat pracy z przedsiębiorcami i przemysłem oraz blisko 20 lat współpracy ze środowiskami naukowymi. Zajmowałem się doradztwem binzesowym, M&A, finansowaniem kapitałowym i dłużnym, od wielu lat współpracowałem z NCBR i innymi podmiotami współtworzącymi polską scenę technologii
i innowacji. Wierzę, że warto przybliżać wzajemne punkty widzenia i łączyć działania dla poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki. Chcę rozmawiać o zagadnieniach innowacyjności, widzianych z perspektywy przedsiębiorcy oraz z pozycji naukowca. Najchętniej takich inicjatywach i uczestnikach, którzy angażują się wzajemnie, dając szansę na realną komercjalizację wyników prac B R.

 

 

Monika Mucha

Doradca podatkowy, Partner Tax Advisors Group Sp. z o.o.

Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy, ponad 20 lat doświadczenia zawodowego. Ponad 100 publikacji książkowych i w renomowanych czasopismach podatkowych, trener, szkoleniowiec, wykładowca, redaktor naczelna „Podatki w sektorze publicznym”. Współwłaściciel i założyciel spółki doradztwa podatkowego TAXAGROUP, obsługującej na bieżąco ok tysiąca klientów/firm w tym: spółki, gminy, uczelnie, szpitale, fundacje, instytucje kultury, kościoły. Zespół doradców podatkowych i asystentów liczy ok. 45 osób. Szkolimy m. innymi: notariuszy, komorników, syndyków, księgowych w całej Polsce, pracowników skarbowych, pracowników samorządowych.

 

Michał Stanek

Prezes Zarządu Q Value S.A.

Absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. Od 1999 roku związany z rynkiem finansowym. Karierę rozpoczynał w renomowanych towarzystwach ubezpieczeniowych, powszechnym towarzystwie emerytalnym oraz departamentach Private Banking i Wealth Management międzynarodowych banków komercyjnych. Bogate doświadczenie biznesowe zdobył pełniąc m. in. funkcję dyrektora Regionalnego w AXA TFI S.A., a także dyrektora Sprzedaży i Rozwoju Sieci, a następnie dyrektora ds. Komunikacji Inwestycyjnej w AgioFunds TFI S.A. Uznany trener i wykładowca, specjalizujący się w tematyce finansowej. Autor wielu publikacji w prasie branżowej.

 

 

Marzena Tymińska-Ładziak

Dyrektor ds. programów UE w EGC Doradztwo Europejskie

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie finansowania projektów B R I. W latach 2006-2015 była związana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, gdzie czynnie uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie Funduszu Kredytu Technologicznego, a następnie sprawowała kontrolę nad realizacją i finansowaniem prawie siedmiuset inwestycji technologicznych o wartości ponad 400 mln euro. Dwukrotnie nagrodzona za szczególne osiągnięcia
i wkład w rozwój BGK. Funkcjonowanie Funduszu Kredytu Technologicznego pod jej kierownictwem doceniał także cały sektor bankowy. W opinii Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, przygotowanej na zlecenie Związku Banków Polskich, FKT uzyskał najwyższą notę spośród dwudziestu pięciu krajowych instytucji wdrażających programy Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Od sierpnia 2015 r. sprawuje nadzór merytoryczny nad pozyskiwaniem bezzwrotnego i zwrotnego finansowania innowacji technologicznych w przedsiębiorstwach, a także kieruje warszawskim oddziałem spółki EGC Doradztwo Europejskie.

 

 

Piotr Natkański

Dyrektor Biura Rozwoju i Sprzedaży w Departamencie Gwarancji i Poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego

Dyrektor Biura Rozwoju i Sprzedaży w Departamencie Gwarancji i Poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego. Doświadczony ekspert z zakresu instrumentów finansowych UE ze szczególnym uwzględnieniem produktów gwarancyjnych dla sektora MŚP. Specjalizuje się w obszarze projektowania i sprzedaży  oferty gwarancyjnej BGK w ramach współpracy z sektorem rządowym oraz bankami kredytującymi.  Od początku kariery zawodowej związany z tematyką funduszy europejskich na szczeblu administracji rządowej. Pracował w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz w Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Swoje ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe zdobywał jako ekspert uczestniczący w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów, kontroli instytucjonalnej oraz kontroli projektów. Od ponad 10 lat specjalizuje się jako ekspert prowadzący szkolenia i wystąpienia na temat instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców oraz kontroli i rozliczania projektów.

 

Sławomir Krauze

Kierownik Zarządzający Projektu, Dział Rozwoju Technologicznego S.Z.T.K. "TAPS" - Maciej Kowalski

Kierownik Zarządzający Projektem w ramach Konsorcjum: S.Z.T.K "TAPS" – Politechnika Łódzka, badającego struktury kompozytowe o obniżonej palności
i zdefiniowanych cechach biostatycznych z dodatkami ułatwiającymi degradowalność lub kompostowalność. Wieloletni Dyrektor ds. Rozwoju Technologicznego Firmy "TAPS" posiadający ponad 40-letnie doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie technologii i inżynierii chemicznej, inżynierii materiałowej szczególnie w obszarach: technologii barwników oraz poliuretanów i wzmocnionych kompozytów epoksydowych o obniżonej palności. Kierownik wielu projektów badawczych i inwestycyjnych współfinansowanych przez PARP, BGK i NCBiR, dotyczących innowacyjnych materiałów stosowanych w fotelach przeznaczonych do wyposażenia szynowych środków transportu.

 

Jan Bocian

Przedsiębiorca, społecznik i innowator 

Posiada wieloletnie  doświadczenie  jako Członek Zarządu/Dyrektor ds. badan i rozwoju, odpowiedzialny za identyfikację i poszukiwanie projektów, współpracę z izbami gospodarczymi, samorządami zawodowymi i gospodarczymi, kontakty z inkubatorami przedsiębiorczości, parkami przemysłowymi i technologicznymi, centrami transferu technologii. koordynację organizacji wydarzeń i budowę zaplecza do realizacji projektów, weryfikacja technologiczna wykonalności projektów oraz nadzór realizacyjny aspektów technologicznych.

Jest aktywnym przedsiębiorcą realizującym projekty w zakresie energetyki odnawialnej, smartcity, Ponadto  Członek  Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki przy Ministrze Gospodarki 2014-2015, Członek Grupy Roboczej KIS 4 (wcześniej KIS 7) działający na rzecz rozwoju innowacyjnych technologii w szeroko rozumianym sektorze energetycznym. Aktywny uczestnik i animator technologicznej współpracy gospodarczej z USA i krajami dysponującymi zaawansowanymi technologiami mającymi perspektywy rynkowe w centralnej i wschodniej Europie oraz krajach rozwijających się.